Servomotory a lineární motoryElektromotoryGenerátoryZkušební pracoviště
BudičeKompletní regulované pohonyElektronická zařízeníVojenská a letecká technika

  Úvod > O nás

  O nás

   
  1. Historie společnosti
  2. VUES Brno s.r.o. dnes
  3. Politika kvality
  4. Lidské zdroje

   

  Historie společnosti

  Založení Vývojová halavýzkumně-vývojového centra (VUES Brno) pro podniky oboru MEZ (Moravské Elektrotechnické Závody) v srpnu 1947 si vyžádala nutnost poválečné obnovy strojírenství s cílem soustředit dostatečný počet kvalifikovaných odborníků pro vývoj nových elektrických strojů a přístrojů. Do Brna tak zamířili odborníci z jednotlivých podniků MEZ.

  Až do konce 60. let byly vývojové kapacity VUES Brno soustředěny na pokrytí těchto potřeb. Jednalo se především o vývoj asynchronních motorů nízkého napětí pro všeobecné použití, asynchronních motorů vysokého napětí do 1000 kW, stejnosměrných a střídavých komutátorových strojů, alternátorů, stejnosměrných agregátů pro elektrochemické účely, rotačních měničů kmitočtu a speciálních motorů pro konkrétní aplikace (komutátorový motor pro rotační pece cementárny, rotační svářečky, pohony válcovacích tratí, motory pro brusná vřetena apod.)

  V 70. a 80. letech vyvstaly požadavky na vývoj nových komodit. Z nich je třeba připomenout zejména řady dynamometrů (stejnosměrných, vířivých a asynchronních), řadu asynchronních motorů nízkého napětí s výškou osy 90 až 355 mm, stejnosměrné motory pro těžké provozy, elektrické pohony nezávislé silniční trakce (elektromobily EMA, pohon autobusu, pohon výklopníku BELAZ), elektrické stroje a vybavení pro leteckou techniku a další projekty.

   

  V rámci další restrukturalizace byl VUES Brno začleněn do kombinátu Závody silnoproudé elektrotechniky (ZSE) Praha. Hlavním úkolem bylo i nadále zajišťovat v úzké spolupráci s podniky MEZ (Brno, Brumov, Frenštát, Mohelnice, Náchod, Vsetín a BEZ Bratislava) technický rozvoj elektrických strojů a elektrických regulačních pohonů do výkonu 1000 kW. VUES Brno plnil tuto funkci až do roku 1990. Výroba elektrických strojů v podnicích ZSE Praha pro něž VUES Brno zajišťoval vývoj a inovace dosahovala ročně 5 miliónů kusů strojů různých typů.

  V období ekonomické transformace v letech 1990 - 93 byl VUES Brno přeměněn z původně výzkumně-vývojového ústavu na vývojově-výrobní podnik.

   

   

  VUES Brno s.r.o. dnes

  Pro současnou podobu společnosti jsme využili svých dlouholetých vývojových zkušeností v oboru elektrických strojů a v současnosti je VUES Brno firmou zaměřenou zejména na kusovou a malosériovou výrobu speciálních střídavých elektrických strojů a pohonů .

  Jedná se o široký sortiment výrobků:
  • synchronní servomotory pro pohony v automatizaci, lineární motory, motory pro extrudéry v chemickém průmyslu, pohony čerpadel, lanovek atd.
  • dynamometry pro zkušební pracoviště motorů v automobilovém průmyslu, motory testovacích stolic automobilů, automatizovaná zkušební pracoviště s dynamometry,
  • pomaluběžné motory pro pohony ventilátorů chladicích věží, trakční motory a generátory pro kolejovou trakci, motory pro vřetenové lisy, as. motory s jadernou klasifikací
  • generátory dle specifických požadavků zákazníka, vestavné generátory buzené permanentními magnety pro malé vodní elektrárny, elektrocentrály, budiče synchronních strojů
  • automatizovaná zatěžovací zkušební pracoviště s dynamometry      
   
  Naše výrobky jsou zákazníky integrovány do vyšších celků nejrůznějších průmyslových oborů v zařízeních pro automatizaci a robotiku, v logistice a balicí technice, automobilové m průmyslu, energetickém sektoru, trakci a dalších průmyslových oborech.
   

  Provoz společnosti je umístěn do tří částí. Hlavní část se nachází v původní historické zástavbě na ulici Mostecká blízko středu Brna, kde je také umístěno vedení firmy. Strojní výroba byla převedena do nové výrobní haly na Jarní ulici vzdálené od původního závodu jen 2 km. Třetí část firmy zaměřená na výrobu lineárních motorů je umístěna ve výrobním závodě ve Slavkově u Brna. V současnosti máme cca 500 zaměstnanců, z toho asi 220 technických pracovníků a 280 pracovníků ve výrobě.

   

  Politika kvality

   
  Je u nás zaveden systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, které jsou certifikovány TÜV NORD.
   
   

  Lidské zdroje

   
  V oblasti lidských zdrojů neustále usilujeme o intenzivní a systematický profesní rozvoj svých zaměstnanců, což vnímáme jako jednoznačnou konkurenční výhodu. V roce 2010 jsme se rozhodli reagovat na výzvu „Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu - EDUCA“ k předložení grantového projektu pro získání dotace na firemní vzdělávání z prostředků EU. Žádost o poskytnutí dotace byla Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR schválena a společnosti VUES Brno s.r.o. byla poskytnuta finanční dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). www.esfcr.cz